Sokol ZEMĚCHY fotbal

První oficiální stránky TJ Sokol Zeměchy-fotbal

Tiskové a jiné zprávy

Zeměchy - Blatno rozhodnutí STK

dle rozlosování mistr. soutěží bylo v sobotu dne 3.5.2008 sehráno mistr. utkání OP č. A1A1903 Sokol Zeměchy – TJ Blatno. V poločase byla na přání kpt. hostujícího družstva provedena kontrola totožnosti družstva domácích a po té vznesena námitka na nastoupení hráče domácích Tomáše Weise, nar. 12.9.89. Jednání STK se zúčastnili zástupci TJ Blatno (kpt. družstva a vedoucí družstva) a zástupce Sok. Zeměchy (vedoucí družstva, který omluvil kpt. a hráče Weise). Po výpovědích výše uvedených funkcionářů a projednání skutečností uvedených v Zápisu o utkání od HR pana Sachra, vydala STK toto

 

r o z h o d n u t í

 

  • Námitka kpt. TJ Blatno se uznává, neboť domácí hráč nesplnil SŘ, čl. 35, bod 2/a
  • Dosažený výsledek na hříšti 3:2 se ruší.
  • Utkání A1A1903 Sokol Zeměchy – TJ Blatno se kontumuje 0:3 s přiznáním 3 bodů ve prospěch TJ Blatno, SŘ, čl. 58, bod g.
  • Sokolu Zeměchy se uděluje za narušení reg. soutěže fin. pokuta ve výši 2.000.- Kč, slovy: dvatisícekorun, splatná do 25.5.2008.
  • Nejpozději 25.5.2008 předloží Sokol Zeměchy na OFS doklad o zaplacení výše uvedené fin. pokuty.
  • Nezaplacení nebo nepředložení potvrzení o zaplacení bude mít za následek předání případu DK.

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat   k VV OFS odvolání, a to 15 dnů po jeho obdržení, podané odvolání však nemá odkladný účinek, tzn., že fin. pokuta musí být v požadovaném termínu stejně uhrazena.

 

                                                                                                Mička Jaroslav

                                                                                                 předseda STK

Žádné komentáře
 
TJ Sokol Zeměchy,Zeměchy 54, 440 01 Louny,reg.číslo:407045