Sokol ZEMĚCHY fotbal

První oficiální stránky TJ Sokol Zeměchy-fotbal

Tiskové a jiné zprávy

Honza Ingriš má prasklý křížový vaz v  koleni.Takže zranění dlouhodobého charakteru a do konce sezóny s ním nelze počítat.

Tato sezóna je tedy pro Honzu nadmíru smolná,když podstatnou část podzimní části nehrál kvůli disciplinárnímu trestu za nešťastný zákrok na hráče Výškova.Jarní část soutěže mu zase zkrátilo zranění.

Do týmu se vrátil po zranění Karel Sainer , a po delší době také Pavel Dufek (přerušená kariéra z rod. důvodů).

dle rozlosování mistr. soutěží bylo v sobotu dne 3.5.2008 sehráno mistr. utkání OP č. A1A1903 Sokol Zeměchy – TJ Blatno. V poločase byla na přání kpt. hostujícího družstva provedena kontrola totožnosti družstva domácích a po té vznesena námitka na nastoupení hráče domácích Tomáše Weise, nar. 12.9.89. Jednání STK se zúčastnili zástupci TJ Blatno (kpt. družstva a vedoucí družstva) a zástupce Sok. Zeměchy (vedoucí družstva, který omluvil kpt. a hráče Weise). Po výpovědích výše uvedených funkcionářů a projednání skutečností uvedených v Zápisu o utkání od HR pana Sachra, vydala STK toto

 

r o z h o d n u t í

 

  • Námitka kpt. TJ Blatno se uznává, neboť domácí hráč nesplnil SŘ, čl. 35, bod 2/a
  • Dosažený výsledek na hříšti 3:2 se ruší.
  • Utkání A1A1903 Sokol Zeměchy – TJ Blatno se kontumuje 0:3 s přiznáním 3 bodů ve prospěch TJ Blatno, SŘ, čl. 58, bod g.
  • Sokolu Zeměchy se uděluje za narušení reg. soutěže fin. pokuta ve výši 2.000.- Kč, slovy: dvatisícekorun, splatná do 25.5.2008.
  • Nejpozději 25.5.2008 předloží Sokol Zeměchy na OFS doklad o zaplacení výše uvedené fin. pokuty.
  • Nezaplacení nebo nepředložení potvrzení o zaplacení bude mít za následek předání případu DK.

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat   k VV OFS odvolání, a to 15 dnů po jeho obdržení, podané odvolání však nemá odkladný účinek, tzn., že fin. pokuta musí být v požadovaném termínu stejně uhrazena.

 

                                                                                                Mička Jaroslav

                                                                                                 předseda STK

utkání Zeměchy - Cítoliby  23.kola OP mužů bude sehráno 31.5.2008 od 11:00 hod na hřišti v Zeměchách

V utkání Zeměchy - Blatno byla vznesena námitka kapitánem hostů proti startu hráče Sokola Zeměchy Weisse Tomáše ("hráč při konfrontaci neprokázal svoji totžnost a ihned po ní odešel pryč"..)

Případ bude řešit komise STK.V případě prokázání neoprávněného startu hráče bude výsledek utkání kontumován výsledkem 0:3 pro TJ Blatno,Sokol Zeměchy obdrží vysokou pokutu a hráči,jenž nastoupil na cizí reg.průkaz, hrozí zastavení činnosti.Disciplinární postih hrozí také našemu kapitánovi,jelikož je zodpovědný za tým a před utkáním podepisuje,že všichni hráči startují oprávněně.

Na utkání jsem (jakožto předseda oddílu) nebyl přítomen a dosud neznám podrobnosti,ani celou pravdu.Vycházím pouze ze zápisu o utkání.z toho se dá vyčíst,že konfrontace byla provedena v průběhu poločasové přestávky.není zde však uvedeno,kdy byla žádost o konfrontaci rozhodčímu nahlášena.V případě,že byla nahlášena ještě před zahájením utkání(jak potvrzuje rozhodčí ústně),platí ustanovení Rozpisu soutěží-cit.:"

Nahlásí-li kapitán v soutěži dospělých před utkáním, že má zájem provést konfrontaci, je povinen ji provést ještě před zahájením utkání. Nahlásí-li ji v průběhu 1.poločasu nebo v poločasové přestávce, musí ji provést nejpozději do zahájení 2. poločasu. Za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají rozhodčí.

 

Dále platí,že - cit.:"..

V soutěžích není kontrola totožnosti povinná, ale případné námitky oddílu o neoprávněném startu některého hráče soupeře budou považovány za bezpředmětné pokud se nebudou opírat o zjištění potvrzené kontrolou totožnosti uvedenou v zápise  utkání.

 

Kontrola totožnosti hráče nebyla provedena,neboť dle vyjádření kapitána Zeměch byl hráč vystřídán,jelikož pospíchal do zaměstnání a nemohl tedy zůstat v prostorách hřiště.

 

Dále jsem byl upozorněn ,že si soupeř utkání nahrával na video.Toto kvituji a chci touto cestou požádat TJ Blatno o kopii nahrávky (do archivu našeho týmu).Jako důkazní materiál však,dle mého názoru,nelze nahrávku použít,jelikož by pořizování nahrávky mělo být nahlášeno rozhodčímu a uvedeno v zápise o utkání ještě před zahájením zápasu.V zápise však nic takového není.Nahrávka by dále měla být pořízena tak,aby na ní bylo zachyceno celé utkání (90.min) v nepřerušovaném sledu.Toto (zatím) ověřit nelze.

 

Na závěr chci uvést,že budu za svůj tým bojovat,pokud se ale prokáže nejhorší možná varianta(tzn. že opravdu hrál za naše mužstvo hráč na cizí registrační průkaz),budu velmi vážně zvažovat okamžité ukončení veškeré mé činnosti v Sokole Zeměchy.Již takhle čelím spolu s výborem nemístnému tlaku lží  a polopravd-ono je totiž nejjednoduší každý neúspěch "hodit" na předsedu a výbor.Fotbal této úrovně se hraje na hřišti a v kabině hráčů,výbor zajišťuje pouze technické zázemí.Partu v kabině nevytvoří ani předseda ani prezident klubu,tu si mají hráči vytvořit sami.Stejně tak o sestavě (alespoň v Zeměchách) rozhoduje trenér,případně tzv.rada starších hráčů.Nikdo z výboru nenařizuje kdo v utkání nastoupí a kdo ne!

 

Tomáš Krejcar,předseda

problém je v :

hráčích (22 hlasů, 71%)
vedení (9 hlasů, 29%)
fanoušcích (0 hlasů, 0%)
hřišti (0 hlasů, 0%)

V anketní otázce: Přežije fotbal v Zeměchách rok 2010 ? odpovědělo 100% respondentů záporně,to znamená,že nikdo nevěří v budoucnost zeměšské kopané....
Změna termínu mistrovského utkání OP,18.kolo:

Kr.Dvůr-Zeměchy nový termín je neděle 27.4.2008 v 17:00,hřiště Kr.Dvůr

(původní termín byla sobota 26.4.)

V anketě o zvýšení příspěvků hlasovalo 65% hlasujících pro zvýšení na 200,- Kč/rok.29% je pro zvýšení na 100,- /měsíc a 6% by výši příspěvku nezvyšovalo.

V anketní otázce,zda souhlasíte s tím,že Zeměchy budou hrát domácí zápasy na umělé trávě v Lounech (z důvodu rekonstrukce hřiště) ,odpovědělo 90% respondentů ANO souhlasím,a pouze 10% hlasujících s tímto nesouhlasí.I přes tento výsledek odehrajeme pravděpododbně celé jaro na svém hřišti.

1  
2  
3  
4  
5  
 
TJ Sokol Zeměchy,Zeměchy 54, 440 01 Louny,reg.číslo:407045